Hae sivustolta:

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste – Asiakastiedot

4.10.2021

Sisältö:

Johdanto
1. Henkilötietojen käyttö ja käsittely
2. Arkaluonteiset tiedot
3. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen
4. Tietoturvallisuus
5. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen
6. Tietojen säilyttäminen
7. Evästeiden käyttö
8. Muutokset tietosuojaselosteeseen
9. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot 

Johdanto

Jaakko-Tuote Oy suojelee yksityisyyttäsi ja käsittelee henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä, jota Jaakko-Tuote Oy suorittaa asioinnin mahdollistamiseksi ja asiakaspalautteen keräämiseksi. Tätä tietosuojaselostetta sovelletaan Jaakko-Tuote Oy:n kuluttaja- ja yritysasiakkaiden sekä www.jaakko-tuote.fi-sivuilta tarjouspyyntö- ja palautelomakkeen lähettäneiden henkilötietoihin.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Jaakko-Tuote Oy on sitoutunut keräämään, käsittelemään ja suojaamaan henkilötietosi asiakassuhteesi aikana ja sen jälkeen.

Alle olemme määritelleet tärkeimmät tässä tietosuojaselosteessa käyttämämme käsitteet.

”Henkilötieto”
Henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja. Esimerkiksi nimi, henkilötunnus, sijaintitieto, verkkotunnistetieto, osoitetiedot.

”Henkilötietojen käsittely”
Henkilötietojen käsittelyä ovat kaikki toiminnot, jotka kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti. Henkilötietojen käsittelyä ovat esimerkiksi tietojen kerääminen, tallentaminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, ja poistaminen tai tuhoaminen.

”Rekisteröity”
Tunnistettava tai tunnistettavissa oleva luonnollinen henkilö, johon käsiteltävä henkilötieto liittyy.

”Rekisterinpitäjä”
Luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, viranomaista, virastoa tai muuta elintä, joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

1. Henkilötietojen käyttö ja käsittely

Henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla antamasi suostumus, Jaakko-Tuote Oy:n kanssa tekemäsi sopimus, lakisääteinen velvoitteemme tai toimintaamme liittyvä erityinen oikeutettu etu. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja vain siltä osin, kuin ne ovat tarpeellisia Jaakko-Tuote Oy:n palveluissa asioimiseen seuraaviin tarkoituksiin:

Sopimusvelvoite

 • Reklamaatioiden sekä tuotepalautusten käsittely
 • Tilauksiin liittyvä viestintä asiakkaan kanssa

Oikeutettu etu

 • Asiakaskyselyiden ja -palautteen käsitteleminen, mm. asiakkaan kysymyksiin vastaaminen ja ongelmien ratkaiseminen, virhetilanteiden korjaaminen, häiriötilanteiden selvittäminen
 • Jaakko-Tuote Oy:n tuotteiden laadunvalvonta ja -varmistaminen
 • www.jaakko-tuote.fi -sivuston käytön analysointi
 • Tuomiollisten maksuhäiriötapausten käsitteleminen

Henkilötiedot kerätään pääsääntöisesti suoraan sinulta esimerkiksi tehdessäsi tilausta tai asioidessasi henkilökuntamme kanssa. 

Käsittelyn käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa keräämme kulloinkin ja mitä tarkoitusta varten. Käsittelemme alla mainittuja henkilötietojasi vain laillisin perustein:

 • Tilaukseen liittyvät tiedot: nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, tilausajankohta, toimituspaikka ja -ajankohta, tilauksen sisältö, maksutapa. Lisäksi yritysasiakkaalta kerätään yrityksen nimi ja Y-tunnus sekä yritysasiakkuuteen liittyvien henkilöiden nimet ja roolit
 • Nettisivuston tarjouspyyntölomakkeeseen ja palautelomakkeeseen liittyvät tiedot: nimi; katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka, puhelinnumero; sähköpostiosoite; viestin sisältö
 • Palautuksiin ja reklamaatioihin liittyvät tiedot: nimi, tilausnumero, palautettavat tuotteet, reklamaation syy ja palautusajankohta
 • Nettisivuston käytön analysointi: selaushistoria, paikkatieto, nettiselain

Oikeutettu etu tarkoittaa rekisterinpitäjän toimintaan olennaisesti liittyvää käsittelyä, jonka asiakas voi kohtuullisesti olettaa kuuluvan rekisterinpitäjän toimintaan. Rekisterinpitäjän on usein käsiteltävä henkilötietoja voidakseen suorittaa liiketoimintaan liittyviä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyä ei tässä yhteydessä voida välttämättä perustella lakisääteisellä velvoitteella tai sopimuksen perusteella. Henkilötietojen käsittely voi kuitenkin olla perusteltua ”oikeutetun edun” perusteella.

Tällöin tietojen käsittelystä oikeutetun edun perusteella on aina arvioitava etukäteen, ettei oikeutetun edun mukaisesta toiminnasta aiheudu vakavaa haittaa rekisteröityjen oikeuksille ja vapauksille.

2. Arkaluonteiset tiedot

Erityisillä henkilötietoryhmillä eli ns. ”arkaluonteisilla henkilötiedoilla” tarkoitetaan sellaisia henkilötietoja, joista ilmenee esim. rotu tai etninen alkuperä, poliittinen mielipide, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus. Jaakko-Tuote Oy ei käsittele arkaluonteisia henkilötietoja asiakkaistaan.

3. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Jaakko-Tuote Oy on sitoutunut käsittelemään henkilötietojasi luottamuksellisesti ja luovutamme niitä tarvittaessa määritellyille kumppaneillemme esimerkiksi tilausten kuljettamiseksi ja maksujen välittämiseksi.

Näillä kumppaneilla on oikeus käsitellä tietojasi ainoastaan määritettyjen palveluiden edellyttämässä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että he eivät voi käyttää tietojasi omiin käyttötarkoituksiin. Velvoitamme heidät sopimusteitse huolehtimaan riittävästä tietosuojan tasosta sekä käsittelyn lainmukaisuudesta. Henkilötietoja ei luovuteta käsiteltäväksi Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

4. Tietoturvallisuus

Jaakko-Tuote Oy on määrittänyt asianmukaiset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot suojaamaan henkilötietojasi häviämiseltä, väärinkäytöltä ja muulta vastaavalta laittomalta pääsyltä tietoihin. Käytössä olevia keinoja ovat mm. salaustekniikat, käyttöoikeuksien hallinta, käytön seuranta, kulunvalvonta ja turvallisten laitetilojen käyttö. Henkilötietojasi käsittelevät ainoastaan työntekijät, joilla on työtehtäviensä hoitamiseksi siihen oikeus ja tarve.

5. Pääsy tietoihin ja oikeuksien käyttäminen

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet ja vaikuttaa siihen, miten henkilötietojasi käytämme. Tietyissä tapauksissa sinulla on oikeus saada tietosi. Tässä kappaleessa kerromme, mitä oikeuksia sinulle kuuluu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja miten voit oikeuksiasi käyttää:

 • Oikeus peruuttaa suostumus

Kun henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen, sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa suostumuksesi.

 • Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Sinulla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet, tai saada varmistus siitä, että rekisterissämme ei ole sinua koskevia henkilötietoja. Jos tietosi ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön.

 • Käsittelyn rajoittamista tai vastustamista

Jos tietosi joltain osin eivät pidä paikkaansa, ne ovat esimerkiksi vanhentuneet, sinulla on oikeus vaatia käsittelyn väliaikaista rajoittamista, kunnes olemme varmistaneet tietojen paikkansapitävyyden. Aina kun tietojesi käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien tietojen käsittelyä.

Tällöin emme saa enää käsitellä henkilötietojasi, paitsi jos voimme perustellusti osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, jonka voidaan katsoa olevan riittävän painava syrjäyttääkseen sinun oikeutesi. Tietojen käsittelyä on sallittua jatkaa myös, jos tarvitsemme tietoja oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

 • Oikeus tietojen poistoon eli oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus tulla unohdetuksi. Tällöin poistamme kaikki sinusta keräämämme tiedot, jos näitä tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne alun perin kerättiin. Poistamme tiedot myös, jos henkilötietojen käsittely on perustunut suostumukseen ja peruutat suostumuksesi, tai jos vastustat henkilötietojasi käsittelyä, ellei käsittelylle ole muuta perustetta. Meillä saattaa kuitenkin olla lakiin perustuvia velvoitteita henkilötietojesi säilyttämiseen, jotka velvoittavat meitä säilyttämään tietojasi tietyn ajan.

 • Valitusoikeus

Yllä mainittujen oikeuksien lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle henkilötietojesi käsittelystä.

Miten voin tehdä tietojeni tarkastuspyynnön?

Voit tehdä tietojesi tarkastuspyynnön neuvonnassamme tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen .

Tietojen luovuttamiseksi meidän on varmistettava henkilöllisyytesi, ettemme luovuta tietojasi väärälle henkilölle. Tunnistautua voit toimipisteemme neuvonnassamme osoitteessa Jokiahteentie 15, Panelia.

6. Tietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksen edellyttämän ajan, niin kauan kuin laki meiltä sitä edellyttää tai siihen asti, että pyydät tietojesi poistoa.

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 1 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa.

Tämän jälkeen tiedot joko hävitetään tai tehdään tunnistamattomiksi muuttamalla ne peruuttamattomasti sellaiseen muotoon, josta yksittäinen henkilö ei ole enää tunnistettavissa.

Säilytysaika määräytyy asiakassuhteen keston tai väärinkäytöstilanteiden vireilläoloajan mukaisesti. Asiakkaan henkilötietoja säilytetään, kunnes asiakas pyytää rekisteristä poistoa, ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

7. Evästeiden käyttö

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa sinun tietokoneellesi. Evästeet sisältävät yksilöllisen tunnisteen ja käytetään siihen, että voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeitä käytetään mm. mittaus- ja tutkimustarkoituksiin palvelun käytön tyypin ja määrän selvittämiseksi sekä sivustojen kehittämiseksi.

Palvelun toteutuksessa käytetään välttämättömiä, toiminnallisia, analyyttisiä ja tilastollisia sekä markkinointievästeitä, joilla mahdollistetaan palvelun toimivuus ja palvelun käytön mittaaminen.


Analytiikkaevästeillä tarkoitamme mittaustekniikoita, kuten Google Analytics -palvelua. Mittauksella lasketaan kävijämääriä, tunnistetaan mahdollisia yhteensopivuus- ja käyttöongelmia sekä kehityskohteita. Näiden evästeiden avulla pyritään myös tunnistamaan, millaiset asiakasryhmät käyttävät palvelua, ja kohdentamaan palvelun viestintää sen mukaisesti. Asiakkaiden ryhmittelyn yhteydessä ei tunnisteta yksittäisiä palvelua käyttäviä asiakkaita.

Markkinointievästeillä tarkoitamme evästeitä, joiden tarkoituksena on auttaa meitä kohdentamaan palveluita ja viestimään yksilöllisemmin. Voimme esimerkiksi luoda kohdennettuja yleisöjä ja lähettää heille sopivaa ja kohdennettua viestintää. Evästeet tunnistavat selaimen ja laitteen.  

Evästeiden hyväksyminen ei ole edellytys verkkosivustomme käyttämiselle.

Evästeiden käsittely

Voit estää evästeiden käytön selainasetuksissa. Google Analytics -evästeet voit estää täällä.

Halutessasi voit poistaa hyväksymäsi evästeet jälkikäteen selaimen asetuksissa.

Evästetyypit

Käytämme evästeitä ja muuta seurantatekniikkaa seuraaviin tarkoituksiin:

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat tarpeellisia sivuston toiminnan kannalta, eikä niitä voi poistaa käytöstä. Niitä asetetaan tavallisesti vain, kun käytät toimintoja, jotka luovat palvelupyyntöjä, kuten tietosuoja-asetusten määrittäminen tai lomakkeiden täyttäminen. Voit asettaa selaimesi estämään nämä evästeet tai hälyttämään niistä.

Analyyttiset ja tilastolliset evästeet

Näiden evästeiden avulla voimme laskea käyntimääriä ja liikennelähteitä, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja vähemmän suosittuja ja kuinka vierailijat liikkuvat sivustossa. Kaikki evästeiden tiedot kerätään nimettöminä. Jos et hyväksy näitä evästeitä, emme tiedä, milloin olet käynyt sivustollamme.

Toiminnalliset evästeet

Näiden evästeiden avulla voimme tarjota parempia ja yksilöllisempiä toimintoja. Näitä evästeitä ovat asettaneet me tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajat, joiden palveluja olemme lisänneet sivuillemme. Jos et hyväksy näitä evästeitä, jotkin tai kaikki nämä toiminnot eivät ehkä toimi oikein.

Markkinointievästeet

Markkinointievästeillä tarkoitamme evästeitä, joiden tarkoituksena on auttaa meitä kohdentamaan Jaakko-Tuote Oy:n palveluita ja viestimään yksilöllisemmin. Voimme esimerkiksi luoda kohdennettuja yleisöjä ja lähettää heille sopivaa ja kohdennettua viestintää. Evästeet tunnistavat selaimen ja laitteen.

8. Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tätä tietosuojaselostetta kehittäessämme tietosuojakäytäntöjämme sekä lainsäädännön muutoksista johtuen.

9. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä

Jaakko-Tuote Oy
Jokiahteentie 15
27430 Panelia
Puhelin 02 8387 2100
Y-tunnus: 0134075-2
Kotipaikka: Eura

Yhteystiedot rekisteriin liittyvissä asioissa

Jaakko-Tuote Oy
Jokiahteentie 15
27430 Panelia
S-posti:

Puhelin 02 8387 2100